X
  X

PRODUCER

Izushi Takehiro

DIRECTOR

Sakamoto Yoshio

SAMUS DESIGN

Kiyotake Hiroji

COURSE DESIGN

Ueda Masani
Hosokawa Takehiko
Nakada Ryuichi

GAME DESIGN

Morisawa Takayasu
Matsushita Tadashi
Miyamoto Fumiko
Sakiyama Chiharu
Furuta Norikatsu
Momose Hiroshi

PROGRAMMING

Yamano Katsuya
Katsuki Yoshinori
Ozaki Nobuhiro
Kawase Tomohiro
Shimizu Hideaki

MUSIC COMPOSITION

Yamamoto Kenji
Hamano Minako

SOUND EFFECT & PROGRAMMING

Fujii Takaya

PACKAGE & MANUAL DESIGN

Inoue Yasuo
Nakamichi Sachiko
Takahashi Yasuko

COORDINATION

Harada Takahiro

DEBUG

SUPER MARIO CLUB

SPECIAL THANKS

Fukui Kota
Nishimura Kentaro
Nakano Takao
Osawa Kazuyoshi
Furuta Takeshi
Saeki Nanko
Tanaka Hirokazu

NORTH AMERICAN LOCALIZATION

Nate Bihldorff
Bill Trinen

LOCALIZATION MANAGEMENT

Jeff Miller
Leslie Swan

NOA PRODUCT TESTING DEPARTMENT

Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Eric Bush
Randy Shoemake
Rich Richardson
Thomas Hertzog
Michael Leslie
Kathy Huguenard
David Hunziker
Chris Needham
Mika Kurosawa

SPECIAL THANKS

Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima

EXECUTIVE PRODUCER

Iwata Satoru

All rights, including
the copyrights of Game,
Scenario, Music and Program,
reserved by NINTENDO.


Top